Play Video

บทความที่ KAS แนะนำ

อ่านบทความที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์

ระยะการเจริญเติบโตของข้าว มีกี่ระยะ? คำถามคู่เกษตรกรปลูกข้าวมือใหม่ เพราะการปลูกข้าวไม่ใช่เพียงแค่หว่านแล้วจบ แต่จำเป็นต้องศึกษาระยะการเจริญเติบโตของข้าวให้ครบถ้วน เพื่อให้ได้ต้นข้าวคุณภาพดีที่พร้อมเก็บเกี่ยวได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ถ้าอยากรู้แล้วว่าระยะการเจริญเติบโตของข้าว มีกี่ระยะ KUBOTA (Agri) Solutions สรุปมาให้แล้วในบทความนี้
"นาข้าว ยิ่งเขียว ยิ่งดี” หรือ “ใส่ปุ๋ยมาก ๆ ข้าวจะได้งอกงาม” จริงหรือ? ถ้าอยากรู้คลิกเลย
การปลูกข้าว ใช้เวลากี่เดือน และเก็บเกี่ยวข้าวเดือนไหนจึงจะได้ผลผลิตดีที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย ทั้งพันธุ์ข้าว การดูแลระหว่างปลูก และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมไปถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการปลูกข้าวเกี่ยวข้าว ต่างก็มีผลทั้งสิ้น โดย KUBOTA จะพาไปดูรายละเอียดที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวกันในบทความนี้

ปฏิทินการเพาะปลูก

ข้าว

ปฏิทินการเพาะปลูก

ข้าวโพด

ปฏิทินการเพาะปลูก

อ้อย

ปฏิทินการเพาะปลูก

มันสำปะหลัง

-, -, -

-

- ํC

ต่ำสุด - ํC สูงสุด - ํC

ปัจจุบัน

- ํC

00:00

- ํC

00:00

- ํC

00:00

- ํC

00:00

- ํC

00:00

- ํC

00:00

- ํC

00:00

- ํC

00:00

- ํC

00:00

- ํC

00:00

- ํC

00:00

- ํC

-

ราคารับซื้อ

-

สูงสุด

-

ต่ำสุด

-

-

-

ราคารับซื้อ

-

สูงสุด

-

ต่ำสุด

-

-

-

ราคารับซื้อ

-

สูงสุด

-

ต่ำสุด

-

-

-

ราคารับซื้อ

-

สูงสุด

-

ต่ำสุด

-

-

-

ราคารับซื้อ

-

สูงสุด

-

ต่ำสุด

-

-

-, -, -
-
- ํC

เลือกอ่านบทความที่เหมาะกับคุณได้เลย

ภาวะภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมันสำปะหลัง ซึ่งปลูกในสภาพพื้นที่โล่งและขาดสิ่งปกคลุมหน้าดิน ทำให้น้ำส่วนใหญ่ระเหยออกจากผิวดิน เมื่อน้ำในดินลดลงมากและฝนขาดช่วง จึงเกิดสภาพดินแห้ง ต้นมันสำปะหลังขาดน้ำ
พันธุ์ข้าวที่ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกติดต่อกันต่อเนื่องหลายฤดูกาล โดยไม่ได้คัดเลือกอย่างถูกวิธี เช่น พันธุ์ข้าวพื้นเมือง มักจะมีปัญหาจากการปะปนจากพันธุ์อื่น ทำให้ต้นข้าวในแปลงมีความแตกต่างกันหลายลักษณะ ทำให้ผลผลิตที่ได้ด้อยคุณภาพ